Splošni pogoji

Splošni pogoji izvedbe tečajev v organizaciji WordPress Šole, ki je blagovna znamka podjetja promoTOUR, Črtomir Rosić s.p.

UVODNE DOLOČBE

Splošni pogoji poslovanja določajo pravice in obveznosti izvajalca storitev WordPress Šole, ki je v lasti podjetja promoTOUR, Črtomir Rosić, s.p. (v nadaljevanju: izvajalec) in naročnika storitev (v nadaljevanju: tečajnik) ter določajo način, vsebino in pogoje poslovanja. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe, ponudbe oziroma prijave.

PRIJAVA NA TEČAJ

Tečajnik se prijavi na tečaj prek spletnega obrazca, prijava pa se šteje za izvršeno, ko izvajalec tečajniku prijavo pisno potrdi na posredovani elektronski naslov. S prijavo na tečaj se tečajnik strinja s splošnimi in plačilnimi pogoji.
Mladoletne osebe prijavijo in v pogodbi z izvajalcem zastopajo njihovi starši oziroma zakoniti zastopniki.

PLAČILNI POGOJI in NAČIN PLAČILA

Cene tečajev so v evrih in ne vključujejo 22 % DDV (nismo davćni zavezanec)
Izvajalec tečajniku za želeno storitev pošlje račun za kotizacijo, tečajnik pa ga poravna do začetka tečaja oziroma v določenem roku. Plačilo v gotovini ni mogoče.

ODPOVED TEČAJA S STRANI TEČAJNIKA

Z vpisom na tečaj se tečajnik obveže obiskovati tečaj v predvidenem časovnem obdobju.
Tečajnik lahko udeležbo na tečaju odpove ali prekine samo iz upravičenih razlogov. Kot upravičeni razlog se šteje nastanek dogodka, ki ga tečajnik ni mogel predvideti in mu onemogoča (nadaljnjo) udeležbo na tečaju, na primer daljša bolezen, smrt v družini in podobno. Tečajnik o nastopu upravičenega razloga izvajalca obvesti pisno. Izvajalec ima pravico od tečajnika zahtevati predložitev dokazila o nastalem upravičenem razlogu. V primeru upravičenega razloga je tečajnik upravičen do vračila kotizacije sorazmerno s številom neopravljenih ur, zmanjšanega za manipulativne stroške, ki znašajo 15,00 EUR.
Drugi razlogi, kot so pomanjkanje časa, dopust, nepričakovane obveznosti, se ne štejejo za upravičene razloge in tečajnik iz teh razlogov nima pravice odpovedati tečaja. Plačanega tečaja tečajnik ne more prenesti na drug termin, lahko pa se namesto njega v skupino vključi druga oseba, ki jo pripelje tečajnik, ki se izpisuje.
Če tečajnik preneha obiskovanje tečaja in o tem izvajalca predhodno ne obvesti, se šteje, da je storitev opravljena, kot je bilo dogovorjeno, tečajnik pa je dolžan poravnati vse nastale obveznosti, ki izhajajo iz izvedbe dogovorjene storitve.

ODPOVED TEČAJA S STRANI IZVAJALCA

Izvajalec si pridržuje pravico do odpovedi posameznih ur ali celotnega tečaja iz vzrokov, ki jih ne more nadzorovati in niso odvisni od njega, npr. premajhno število prijavljenih tečajnikov, bolezen mentorja.
Če se na skupinski tečaj prijavi nezadostno število tečajnikov, lahko izvajalec tečaj odpove, tečajnikom pa brezobrestno vrne celoten znesek že plačane tečajnine.
Izvajalec zagotavlja izvedbo dogovorjenega števila šolskih ur. Morebitne odpadle ure se nadomestijo v terminih, o katerih se izvajalec in tečajnik vzajemno dogovorita.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

S prijavo na tečaj tečajnik izvajalcu poda soglasje za obveščanje o poteku tečaja. Hkrati s prijavo na tečaj ima tečajnik možnost podati tudi soglasje za namen prejemanja splošnih obvestil WordPress Šole. Soglasje velja do preklica.
Izvajalec se zavezuje, da bo podatke tečajnika hranil in obdeloval izključno v namen, za katerega je bilo podano soglasje. Soglasje lahko tečajnik kadarkoli prekliče s sporočilom na elektronski naslov info@promotour.si.
Tečajnik ima za vse osebne podatke, ki jih zaupa izvajalcu, v skladu s Splošno uredbo Evropske unije o varovanju osebnih podatkov (GDPR) pravico do dostopa do podatkov, popravka podatkov, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti podatkov, ugovora. Za uveljavljanje teh pravic lahko tečajnik izvajalca kontaktira na elektronski naslov info@promotour.si.
Tečajnik z oddajo prijave na tečaj zase ali za svojega otroka soglaša, da se lahko fotografije in videi s tečajev in dogodkov, kjer je možnost, da je zajet tečajnik ali njegov otrok, objavljajo na spletni strani in socialnih omrežjih izvajalca. V kolikor tečajnik ne dovoljuje objave fotografij/videa sebe oziroma svojega otroka, mora izvajalca o tem pisno obvestiti na elektronski naslov info@promotour.si.

ŠKODLJIVO RAVNANJE TEČAJNIKA

Če tečajnik ne upošteva navodil predavatelja, ne upošteva hišnega reda na lokaciji izvajanja tečaja, moti druge tečajnike ali na drug način onemogoča kakovostno izvedbo tečaja (v nadaljevanju: škodljivo ravnanje), ga izvajalec obvesti o posledicah iz tega člena in mu izreče opozorilo. Če tečajnik tudi po opozorilu ne preneha s škodljivim ravnanjem, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, tečajnik pa s tem izgubi pravico obiskovati tečaj. V tem primeru tečajnik ni upravičen do vračila tečajnine.

KONČNE DOLOČBE

Za vse medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med pogodbenima strankama, ki niso dogovorjene s pogodbo ali temi splošnimi pogoji poslovanja, velja slovensko pravo.
Morebitne spore, ki bi izvirali iz pogodbe ali v zvezi z njo, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če to ne bo mogoče, pa pogodbeni stranki dogovorita stvarno pristojno sodišče na Ptuju.
Splošni pogoji poslovanja so objavljeni na spletni strani WordPress Šole.

PODATKI IZVAJALCA
WordPress Šola
promoTOUR, Črtomir Rosić s.p.
Sedež: Wilhelmova ulica 5, 2250 Ptuj, Slovenija
Davčna številka: 28416945
Matična številka:694523600
IBAN: SI56 0510 0801 4127 557 (odprt pri Abanka)

Lokacija izvajanja tečajev (razen, ko je dogovorjeno drugače):
Novi trg 6, 2250 Ptuj (prostori podjetja Ontario Ptuj d.o.o.)